Pamprosesong Tanong1. Ano-anong uri ng likas na yaman ang nakikita mo