pagtambalin ang hanay A at hanay B isulat ang letra ng tamang sagot sa