Panuto: Pagtambalin ang wastong salita/ mga salitang nasa loob ng kahon