Gawain sa pagkatuto bilang 5: humingi ng tulong sa kasama sa bahay