Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 2b: Kahalagahan