Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakatao