Panuto: Suriin ang dahilan at epekto ng pagkakaroon ng matanda at