Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Punan ang dayagram sa ibaba. Magbigay ng