ang mga lugar sumusunod ay dahilan kung bakit may nagaganap na pag alis