Adbokasiyang Pinoy – Katotohanan, Katarungang Panlipunan, at Kaganapan