Ang kalusugan ng kaisipan ng mga mag-aaral, guro ay 'malaking hamon' sa